<p id="txqqv"></p>

  <acronym id="txqqv"><label id="txqqv"></label></acronym>
  <p id="txqqv"><del id="txqqv"><xmp id="txqqv"></xmp></del></p>
   <tr id="txqqv"><label id="txqqv"></label></tr>
   <td id="txqqv"><ruby id="txqqv"></ruby></td>
  1. <td id="txqqv"><ruby id="txqqv"></ruby></td>
  2. 建信純債債券A

   近一年收益率   

   5.08%

   數據:銀河證券2024.02.02

   建信醫療健康行業股...

   近一年收益率   

   -24.57%

   數據:銀河證券2024.02.02

   建信短債債券A

   近一年收益率   

   3.3%

   數據:銀河證券2024.02.02

   建信鑫悅90天滾動持...

   近一年收益率   

   4.37%

   數據:銀河證券2024.02.02

   基金超市

   基金名稱 凈值日期 單位凈值
   萬份收益
   累計凈值
   七日年化
   日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信純債債券A 2024/02/08 1.6028 1.6108 0.01% 5.08% 1.55% 0.8% 0.6%起
   建信短債債券A 2024/02/08 1.1174 1.1284 0.02% 3.30% 0.91% 0% 0%起
   建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發起A 2024/02/08 1.0920 1.0920 0.01% 4.37% 1.18% --
   建信醫療健康行業股票A 2024/02/08 0.9846 0.9846 1.38% -24.57% -17.88% --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值
   萬份收益
   累計凈值
   七日年化
   日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信改革紅利股票A 2024/02/08 3.237 3.237 1.35% -40.34% -17.76% 1.5% 0.6%起
   建信信息產業股票A 2024/02/08 2.068 2.068 3.14% -33.99% -17.80% 1.5% 0.6%起
   建信中小盤先鋒股票A 2024/02/08 2.829 2.829 1.95% -34.51% -17.13% 1.5% 0.6%起
   建信大安全戰略精選股票 2024/02/08 2.5093 2.5093 0.58% -22.71% -14.78% 1.5% 0.6%起
   建信潛力新藍籌股票A 2024/02/08 2.652 2.652 1.92% -33.11% -16.39% 1.5% 0.6%起
   建信環保產業股票A 2024/02/08 0.8230 0.8230 1.98% -43.10% -20.60% 1.5% 0.6%起
   建信互聯網+產業升級股票 2024/02/08 0.873 0.873 1.99% -31.84% -14.76% 1.5% 0.6%起
   建信現代服務業股票 2024/02/08 1.344 1.424 0.52% -21.43% -12.96% 1.5% 0.6%起
   建信多因子量化股票 2024/02/08 1.0348 1.0348 2.06% -22.81% -10.90% 1.5% 0.6%起
   建信中國制造2025股票 2024/02/08 1.3947 1.3947 2.06% -38.66% -18.95% --
   建信高端醫療股票A 2024/02/08 1.4402 1.4402 0.75% -37.27% -18.24% --
   建信龍頭企業股票 2024/02/08 1.3441 1.3441 -0.39% -27.11% -13.92% --
   建信高股息主題股票 2024/02/08 0.8233 1.4998 0.10% -31.95% -6.59% --
   建信新能源行業股票A 2024/02/08 1.2501 1.2501 2.17% -46.53% -24.60% --
   建信食品飲料行業股票A 2024/02/08 0.9151 0.9151 -0.24% -27.19% -20.82% --
   建信高端裝備股票A 2024/02/08 0.9397 0.9397 2.63% -31.57% -19.81% --
   建信高端裝備股票C 2024/02/08 0.9294 0.9294 2.64% -31.84% -19.89% --
   建信智能汽車股票 2024/02/08 0.6291 0.6291 3.08% -35.36% -22.33% --
   建信中小盤先鋒股票C 2024/02/08 2.803 2.803 1.96% -34.81% -17.21% --
   建信醫療健康行業股票A 2024/02/08 0.9846 0.9846 1.38% -24.57% -17.88% --
   建信醫療健康行業股票C 2024/02/08 0.9762 0.9762 1.38% -24.87% -17.95% --
   建信中國制造2025股票C 2024/02/08 1.3826 1.3826 2.07% -38.91% -19.02% --
   建信潛力新藍籌股票C 2024/02/08 2.630 2.630 1.94% -33.36% -16.45% --
   建信新能源行業股票C 2024/02/08 1.2397 1.2397 2.18% -46.74% -24.68% --
   建信信息產業股票C 2024/02/08 2.051 2.051 3.12% -34.27% -17.88% --
   建信食品飲料行業股票C 2024/02/08 0.9071 0.9071 -0.25% -27.48% -20.89% --
   建信改革紅利股票C 2024/02/08 3.218 3.218 1.35% -40.59% -17.85% --
   建信高端醫療股票C 2024/02/08 1.4325 1.4325 0.75% -37.52% -18.31% --
   建信電子行業股票A 2024/02/08 0.7095 0.7095 6.45% -- -29.14% --
   建信電子行業股票C 2024/02/08 0.7072 0.7072 6.46% -- -29.21% --
   建信新材料精選股票發起A 2024/02/08 0.9115 0.9115 1.86% -- -12.34% --
   建信新材料精選股票發起C 2024/02/08 0.9098 0.9098 1.86% -- -12.42% --
   建信環保產業股票C 2024/02/08 0.8240 0.8240 2.11% -- -- --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信恒久價值混合 2024/02/08 0.7900 3.9573 0.38% -33.79% -7.78% 1.5% 0.6%起
   建信恒穩價值混合 2024/02/08 2.627 2.727 -0.08% -29.95% -9.07% 1.5% 0.6%起
   建信優選成長混合A 2024/02/08 2.1726 4.1176 0.36% -25.45% -15.51% 1.5% 0.6%起
   建信優化配置混合A 2024/02/08 1.1489 2.1547 1.61% -32.74% -16.00% 1.5% 0.6%起
   建信健康民生混合A 2024/02/08 4.325 4.325 1.86% -33.90% -19.79% 1.5% 0.6%起
   建信優選成長混合H 2024/02/08 1.9143 2.7823 0.36% -25.59% -15.59% --
   建信核心精選混合 2024/02/08 2.287 3.683 0.66% -23.28% -13.94% 1.5% 0.6%起
   建信內生動力混合A 2024/02/08 1.148 2.306 2.68% -31.48% -14.13% 1.5% 0.6%起
   建信社會責任混合 2024/02/08 1.390 1.900 5.46% -36.63% -27.37% 1.5% 0.6%起
   建信優勢動力混合(LOF) 2024/02/08 1.970 1.970 2.50% -34.79% -21.38% 1.5% 0.6%起
   建信消費升級混合 2024/02/08 2.008 2.008 0.15% -26.22% -13.92% 1.5% 0.6%起
   建信靈活配置混合A 2024/02/08 0.6971 1.0648 8.31% -23.71% -22.29% 1.2% 0.6%起
   建信創新中國混合 2024/02/08 4.354 4.354 3.20% -34.85% -18.44% 1.5% 0.6%起
   建信積極配置混合 2024/02/08 3.175 3.243 0.25% -20.70% -13.76% 1.5% 0.6%起
   建信睿盈靈活配置混合A 2024/02/08 1.123 1.123 1.26% -23.87% -9.31% 1.5% 0.6%起
   建信睿盈靈活配置混合C 2024/02/08 1.038 1.038 1.27% -24.40% -9.41% 1.5% 0%起
   建信鑫安回報靈活配置混合A 2024/02/08 0.9259 1.1459 1.65% -22.16% -14.39% 1.5% 0.6%起
   建信新經濟靈活配置混合 2024/02/08 1.001 1.001 2.04% -32.45% -15.21% 1.5% 0.6%起
   建信鑫利靈活配置混合A 2024/02/08 1.8664 1.8664 1.67% -21.76% -12.13% 1.2% 0.6%起
   建信裕利靈活配置混合 2024/02/08 1.4745 1.4745 4.25% -30.52% -16.99% 1.2% 0.6%起
   建信弘利靈活配置混合A 2024/02/08 1.4715 1.4715 4.24% -34.71% -17.21% 1.2% 0.6%起
   建信匯利靈活配置混合 2024/02/08 1.2602 1.2602 2.30% -29.76% -10.68% 1.2% 0.6%起
   建信興利靈活配置混合A 2024/02/08 1.0411 1.3911 0.01% 0.61% 0.45% 1.2% 0.6%起
   建信鑫榮回報靈活配置混合A 2024/02/05 0.9863 1.6863 -1.04% -22.36% -11.70% --
   建信民豐回報定期開放混合 2024/02/08 1.2010 1.2010 0.32% -3.59% -2.39% --
   建信鑫穩回報靈活配置混合A 2024/02/08 1.1917 1.4037 0.20% -3.93% -2.14% --
   建信鑫穩回報靈活配置混合C 2024/02/08 1.1817 1.3937 0.20% -4.03% -2.15% --
   建信戰略精選靈活配置混合A 2024/02/08 1.7913 1.7913 0.66% -24.12% -14.57% --
   建信戰略精選靈活配置混合C 2024/02/08 1.7392 1.7392 0.66% -24.50% -14.67% --
   建信科技創新混合A 2024/02/08 1.0409 1.0409 3.09% -33.82% -17.70% --
   建信科技創新混合C 2024/02/08 1.0205 1.0205 3.09% -34.15% -17.81% --
   建信優享科技創新混合(LOF) 2024/02/08 0.7988 0.7988 3.97% -- -18.89% --
   建信智匯優選一年持有期混合(MOM) 2024/02/08 0.6888 0.6888 0.88% -22.98% -12.32% --
   建信臻選混合 2024/02/08 0.7353 0.7353 0.66% -25.33% -15.03% --
   建信智能生活混合 2024/02/08 0.5625 0.5625 2.38% -42.49% -18.85% --
   建信創新驅動混合 2024/02/08 0.6423 0.6423 3.18% -34.42% -18.41% --
   建信興潤一年持有混合 2024/02/08 0.5649 0.5649 1.18% -38.28% -16.40% --
   建信港股通精選混合C 2024/02/08 0.6955 0.6955 -0.23% -30.65% -13.84% --
   建信港股通精選混合A 2024/02/08 0.7021 0.7021 -0.24% -30.38% -13.75% --
   建信匯益一年持有期混合C 2024/02/08 0.9498 0.9498 0.44% -5.92% -2.94% --
   建信匯益一年持有期混合A 2024/02/08 0.9585 0.9585 0.45% -5.54% -2.85% --
   建信沃信一年持有混合C 2024/02/08 0.5919 0.5919 0.97% -40.66% -16.45% --
   建信沃信一年持有混合A 2024/02/08 0.5968 0.5968 0.98% -40.42% -16.35% --
   建信健康民生混合C 2024/02/08 4.290 4.290 1.85% -34.17% -19.87% --
   建信卓越成長一年持有混合A 2024/02/08 0.6858 0.6858 3.16% -36.14% -18.43% --
   建信卓越成長一年持有混合C 2024/02/08 0.6806 0.6806 3.15% -36.40% -18.51% --
   建信優化配置混合C 2024/02/08 0.9543 1.2093 1.62% -33.01% -16.09% --
   建信興衡優選一年持有混合A 2024/02/08 0.7504 0.7504 2.99% -32.68% -22.44% --
   建信興衡優選一年持有混合C 2024/02/08 0.7452 0.7452 2.99% -32.97% -22.51% --
   建信鑫榮回報靈活配置混合C 2024/02/05 0.9849 0.9849 -1.04% -22.44% -11.73% --
   建信內生動力混合C 2024/02/08 1.140 1.570 2.61% -31.80% -14.21% --
   建信中證同業存單AAA指數7天持有 2024/02/08 1.0325 1.0325 0.03% 2.56% 0.73% --
   建信興晟優選一年持有混合C 2024/02/08 0.7225 0.7225 2.25% -39.54% -19.67% --
   建信興晟優選一年持有混合A 2024/02/08 0.7265 0.7265 2.25% -39.29% -19.59% --
   建信智遠先鋒混合A 2024/02/08 0.7230 0.7230 1.45% -31.77% -15.66% --
   建信智遠先鋒混合C 2024/02/08 0.7191 0.7191 1.42% -32.04% -15.74% --
   建信弘利靈活配置混合C 2024/02/08 1.4667 1.4667 4.24% -34.94% -17.28% --
   建信阿爾法一年持有混合 2024/02/08 0.8180 0.8180 -0.44% -- -14.24% --
   建信鑫安回報靈活配置混合C 2024/02/08 0.9235 0.9635 1.64% -- -14.48% --
   建信開元耀享9個月持有期混合發起A 2024/02/08 0.9932 0.9932 0.32% -- -1.78% --
   建信開元耀享9個月持有期混合發起C 2024/02/08 0.9912 0.9912 0.32% -- -1.87% --
   建信興利靈活配置混合C 2024/02/08 1.0385 1.3885 0.01% -- 0.35% --
   建信鑫利靈活配置混合C 2024/02/08 1.8636 1.8636 1.67% -- -12.21% --
   建信鋒睿優選混合A 2024/02/08 1.0014 1.0014 0.00% -- -- --
   建信鋒睿優選混合C 2024/02/08 1.0007 1.0007 0.00% -- -- --
   建信靈活配置混合C 2024/02/08 0.6971 0.6971 8.31% -- -- --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信央視財經50指數 2024/02/08 1.0824 2.2889 0.45% -11.50% -8.38% 1.2% 0.6%起
   建信深證基本面60ETF聯接C 2024/02/08 2.1480 2.1480 0.62% -16.20% -7.98% --
   建信深證基本面60ETF聯接A 2024/02/08 2.1871 2.1871 0.62% -15.79% -7.86% 1.5% 0.6%起
   建信中證500指數增強C 2024/02/08 2.2375 2.2375 1.18% -27.18% -14.41% 1.5% 0.6%起
   建信中證500指數增強A 2024/02/08 2.3057 2.3057 1.18% -26.82% -14.31% 1.5% 0.6%起
   建信滬深300指數(LOF) 2024/02/08 1.3615 1.3615 0.62% -19.38% -10.16% 1.2% 0.6%起
   建信上證社會責任ETF 2024/02/08 2.0936 2.4976 0.54% -14.60% -6.85% --
   建信上證社會責任ETF聯接 2024/02/08 2.2522 2.2522 0.50% -13.91% -6.51% 1.5% 0.6%起
   建信滬深300指數增強C 2024/02/08 1.0184 1.0184 0.73% -19.60% -8.96% 1.5% 0.6%起
   建信滬深300指數增強(LOF)A 2024/02/08 1.0338 1.8898 0.73% -19.28% -8.87% 1.5% 0.6%起
   建信深證基本面60ETF 2024/02/08 4.2122 2.2950 0.66% -16.68% -8.34% --
   建信深證100指數增強 2024/02/08 1.7754 1.7754 1.05% -27.17% -15.84% 1.5% 0.6%起
   建信精工制造指數增強 2024/02/08 1.4505 1.4505 1.65% -28.23% -13.90% 1.5% 0.6%起
   建信上證50ETF 2024/02/08 1.0490 1.0490 0.37% -17.42% -8.39% --
   建信創業板ETF 2024/02/08 1.0682 1.0682 1.14% -38.18% -20.69% --
   建信MSCI中國A股國際通ETF 2024/02/08 1.2026 1.2026 0.71% -23.72% -12.22% --
   建信MSCI中國A股國際通ETF聯接A 2024/02/08 1.2896 1.2896 0.66% -22.32% -11.43% --
   建信MSCI中國A股國際通ETF聯接C 2024/02/08 1.2591 1.2591 0.66% -22.63% -11.51% --
   建信創業板ETF聯接A 2024/02/08 1.1680 1.1680 1.06% -36.15% -19.39% --
   建信創業板ETF聯接C 2024/02/08 1.1477 1.1477 1.06% -36.41% -19.47% --
   建信上證50ETF聯接C 2024/02/08 1.0710 1.1470 0.35% -16.85% -8.09% --
   建信上證50ETF聯接A 2024/02/08 1.0865 1.1655 0.35% -16.52% -8.00% --
   建信中證1000指數增強A 2024/02/08 1.2596 1.7910 6.05% -30.92% -20.92% --
   建信中證1000指數增強C 2024/02/08 1.2323 1.7584 6.05% -31.19% -21.01% --
   建信滬深300紅利ETF 2024/02/08 1.2701 1.2701 -0.21% 5.45% 3.51% --
   建信中證紅利潛力指數C 2024/02/08 1.2583 1.2583 -0.15% -9.88% -4.26% --
   建信中證紅利潛力指數A 2024/02/08 1.2812 1.2812 -0.15% -9.52% -4.16% --
   建信MSCI中國A股指數增強A 2024/02/08 0.9942 1.2552 1.12% -23.26% -11.54% --
   建信MSCI中國A股指數增強C 2024/02/08 0.9873 1.2353 1.12% -23.56% -11.62% --
   建信中證全指證券公司ETF 2024/02/08 0.8057 0.8057 0.86% -12.09% -11.67% --
   建信中證創新藥產業ETF 2024/02/08 0.5469 0.5469 0.11% -39.18% -28.63% --
   建信中證全指醫療保健設備與服務ETF 2024/02/08 0.4640 0.4640 1.33% -36.44% -18.73% --
   建信中證智能電動汽車ETF 2024/01/24 0.4872 0.4872 -0.23% -33.15% -12.49% --
   建信中證新材料主題ETF 2024/02/08 0.4346 0.4346 1.71% -47.53% -23.60% --
   建信滬深300紅利ETF發起式聯接A 2024/02/08 1.0160 1.0160 -0.16% 4.77% 3.11% --
   建信滬深300紅利ETF發起式聯接C 2024/02/08 1.0086 1.0086 -0.17% 4.46% 3.03% --
   建信中證全指證券公司ETF發起式聯接A 2024/02/08 0.7858 0.7858 0.80% -9.11% -10.97% --
   建信中證全指證券公司ETF發起式聯接C 2024/02/08 0.7782 0.7782 0.79% -9.47% -11.06% --
   建信上證50ETF發起聯接E 2024/02/08 1.0711 1.1291 0.35% -16.85% -8.09% --
   建信創業板ETF發起聯接E 2024/02/08 1.1479 1.1479 1.07% -36.41% -19.46% --
   建信中證1000指數增強發起E 2024/02/08 1.2328 1.6579 6.06% -31.18% -21.00% --
   建信國證新能源車電池ETF 2024/02/08 0.4503 0.4503 1.97% -51.59% -26.94% --
   建信中證農牧主題ETF 2024/02/08 0.6727 0.6727 1.39% -34.73% -15.46% --
   建信中證500指數量化增強發起A 2024/02/08 0.8813 0.8813 1.43% -25.88% -15.29% --
   建信中證500指數量化增強發起C 2024/02/08 0.8784 0.8784 1.42% -26.10% -15.36% --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信利率債債券 2024/02/08 1.1115 1.1115 0.00% 3.77% 0.86% 0% 0%起
   建信短債債券C 2024/02/08 1.1135 1.1235 0.02% 3.19% 0.89% 0% 0%起
   建信短債債券F 2024/02/08 1.1165 1.1275 0.01% 3.29% 0.92% 0% 0%起
   建信雙息紅利債券A 2024/02/08 0.975 1.712 1.14% -18.68% -10.09% 0.8% 0.6%起
   建信轉債增強債券C 2024/02/08 2.615 2.615 0.62% -16.81% -9.45% 1.5% 0.6%起
   建信雙息紅利債券C 2024/02/08 0.951 1.432 1.06% -18.92% -10.23% 0% 0.6%起
   建信雙息紅利債券H 2024/02/08 0.975 1.268 1.14% -18.68% -10.09% --
   建信穩定增利債券A 2024/02/08 1.965 2.028 0.26% -2.40% -1.71% 0.6% 0.6%起
   建信穩定增利債券C 2024/02/08 1.904 2.217 0.26% -2.79% -1.82% 0.6% 0.6%起
   建信收益增強債券A 2024/02/08 1.448 1.913 0.21% -2.36% 2.27% 0.8% 0.6%起
   建信收益增強債券C 2024/02/08 1.365 1.810 0.22% -2.73% 2.14% 0.8% 0.6%起
   建信周盈安心理財債券A 2024/02/08 1.0427 1.0427 0.01% 1.24% 0.38% 0% 0.6%起
   建信周盈安心理財債券B 2024/01/18 1.0511 1.0511 0.01% 1.54% 0.41% 0% 0.6%起
   建信信用增強債券A 2024/02/08 1.598 1.749 0.00% 3.10% 1.20% 0.8% 0.6%起
   建信信用增強債券C 2024/02/08 1.544 1.544 0.00% 2.73% 1.11% 0.8% 0%起
   建信轉債增強債券A 2024/02/08 2.728 2.728 0.63% -16.52% -9.41% 1.5% 0.6%起
   建信純債債券A 2024/02/08 1.6028 1.6108 0.01% 5.08% 1.55% 0.8% 0.6%起
   建信純債債券C 2024/02/08 1.5379 1.5449 0.01% 4.71% 1.47% 0.8% 0%起
   建信短債債券A 2024/02/08 1.1174 1.1284 0.02% 3.30% 0.91% 0% 0%起
   建信榮元一年定期開放債券 2024/02/08 1.0557 1.1007 0.00% 3.44% 1.03% 0% 0%起
   建信安心回報定期開放債券A 2024/02/08 1.072 1.512 0.00% 3.85% 1.04% 0.6% 0.6%起
   建信安心回報定期開放債券C 2024/02/08 1.048 1.458 0.10% 3.64% 0.96% 0.6% 0%起
   建信雙債增強債券A 2024/02/08 1.220 1.430 0.00% 2.51% 0.74% 0.8% 0.6%起
   建信雙債增強債券C 2024/02/08 1.195 1.375 0.00% 2.04% 0.67% 0.8% 0%起
   建信安心回報6個月定期開放債券A 2024/02/08 1.0144 1.5329 0.00% 3.03% 1.01% 0.6% 0.6%起
   建信安心回報6個月定期開放債券C 2024/02/08 1.0132 1.4678 0.00% 2.67% 0.91% 0.6% 0%起
   建信穩定得利債券A 2024/02/08 1.382 1.502 0.29% -2.15% -1.37% 0.8% 0.6%起
   建信穩定得利債券C 2024/02/08 1.328 1.448 0.30% -2.52% -1.50% 0.8% 0%起
   建信睿怡純債債券A 2024/02/08 1.1057 1.2619 0.12% 1.90% -0.02% 0.6% 0.6%起
   建信睿富純債債券 2024/02/08 1.0523 1.2386 0.01% 3.08% 0.99% --
   建信恒瑞債券 2024/02/08 1.0373 1.2479 0.01% 4.00% 1.39% --
   建信睿享純債債券A 2024/02/08 1.0747 1.2837 0.01% 3.18% 1.32% --
   建信穩定鑫利債券A 2024/02/08 1.0602 1.2852 0.00% 3.66% 1.45% --
   建信穩定鑫利債券C 2024/02/08 1.0491 1.2546 0.00% 3.37% 1.38% --
   建信睿和純債定期開放債券 2024/02/08 1.0228 1.2690 0.00% 4.34% 1.15% --
   建信睿豐純債定期開放債券 2024/02/08 1.0343 1.2140 0.01% 5.34% 1.59% --
   建信睿興純債債券 2024/02/08 1.0247 1.1707 0.02% 3.35% 1.08% --
   建信中短債純債債券A 2024/02/08 1.0566 1.1853 0.02% 4.54% 1.32% --
   建信中短債純債債券C 2024/02/08 1.0533 1.1668 0.02% 4.19% 1.24% --
   建信潤利增強債券C 2024/02/08 0.9446 1.0536 2.70% -12.09% -7.66% --
   建信潤利增強債券A 2024/02/08 0.9526 1.0746 2.71% -11.73% -7.56% --
   建信中債1-3年國開行債券指數C 2024/02/08 1.0412 1.1572 0.02% 3.06% 0.93% --
   建信中債1-3年國開行債券指數A 2024/02/08 1.0445 1.1615 0.02% 3.16% 0.95% --
   建信中債3-5年國開行債券指數A 2024/02/08 1.0523 1.1873 -0.02% 4.03% 1.13% --
   建信中債3-5年國開行債券指數C 2024/02/08 1.0484 1.1824 -0.02% 3.93% 1.10% --
   建信榮禧一年定期開放債券 2024/02/08 1.0034 1.1081 0.00% 2.59% 0.72% --
   建信榮瑞一年定期開放債券 2024/02/08 1.0331 1.0581 0.00% 2.98% 0.81% --
   建信睿陽一年定期開放債券 2024/02/08 1.0858 1.1348 0.01% 3.06% 0.83% --
   建信睿信三個月定期開放債券 2024/02/08 1.0728 1.1628 0.02% 5.32% 1.60% --
   建信利率債策略純債債券A 2024/02/08 1.0939 1.1039 -0.01% 3.33% 1.14% --
   建信利率債策略純債債券C 2024/02/08 1.0809 1.0909 -0.01% 2.92% 1.05% --
   建信泓利一年持有期債券 2024/02/08 1.0390 1.0390 0.31% -1.41% -1.84% --
   建信睿怡純債債券C 2024/02/08 1.1088 1.2558 0.11% 1.69% -0.06% --
   建信裕豐利率債三個月定期開放債券A 2024/02/08 1.0285 1.0855 0.00% 3.80% 1.10% --
   建信裕豐利率債三個月定期開放債券C 2024/02/08 1.0273 1.0806 0.00% 3.68% 1.06% --
   建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發起A 2024/02/08 1.0920 1.0920 0.01% 4.37% 1.18% --
   建信鑫悅90天滾動持有中短債債券發起C 2024/02/08 1.0868 1.0868 0.02% 4.15% 1.12% --
   建信彭博政策性銀行債券1-5年A 2024/02/08 1.0454 1.0704 0.01% 3.69% 1.14% --
   建信彭博政策性銀行債券1-5年C 2024/02/08 1.0430 1.0680 0.01% 3.58% 1.11% --
   建信鑫怡90天滾動持有中短債債券C 2024/02/08 1.0681 1.0681 0.01% 4.38% 1.15% --
   建信鑫怡90天滾動持有中短債債券A 2024/02/08 1.0725 1.0725 0.01% 4.60% 1.20% --
   建信鑫享短債債券C 2024/02/08 1.0607 1.0607 0.02% 3.66% 0.98% --
   建信鑫享短債債券F 2023/01/04 1.0185 1.0185 0.06% -- 0.19% --
   建信鑫享短債債券A 2024/02/08 1.0625 1.0625 0.01% 3.75% 1.00% --
   建信鑫恒120天滾動持有中短債債券A 2024/02/08 1.0652 1.0652 0.01% 3.96% 1.04% --
   建信鑫恒120天滾動持有中短債債券C 2024/02/08 1.0636 1.0636 0.01% 3.87% 1.02% --
   建信鑫福60天持有期中短債債券A 2024/02/08 1.0554 1.0554 0.01% 4.29% 1.01% --
   建信鑫福60天持有期中短債債券C 2024/02/08 1.0538 1.0538 0.01% 4.18% 0.99% --
   建信鑫享短債債券D 2024/02/08 1.0600 1.0600 0.01% 3.59% 0.96% --
   建信鑫和30天持有債券C 2024/02/08 1.0585 1.0585 -0.01% 5.32% 1.39% --
   建信鑫和30天持有債券A 2024/02/08 1.0598 1.0598 -0.01% 5.42% 1.42% --
   建信渤泰債券C 2024/02/08 0.9909 0.9909 0.30% -- -1.27% --
   建信渤泰債券A 2024/02/08 0.9948 0.9948 0.29% -- -1.18% --
   建信寧安30天持有期中短債債券A 2024/02/08 1.0357 1.0357 0.01% -- 0.90% --
   建信寧安30天持有期中短債債券C 2024/02/08 1.0338 1.0338 0.01% -- 0.85% --
   建信睿享純債債券C 2024/02/08 1.0737 1.1237 0.01% 3.09% 1.28% --
   建信睿安一年定期開放債券發起 2024/02/08 1.0189 1.0189 0.02% -- 1.29% --
   建信鑫弘180天持有期債券A 2024/02/08 1.0240 1.0240 -0.02% -- 1.54% --
   建信鑫弘180天持有期債券C 2024/02/08 1.0235 1.0235 -0.02% -- 1.51% --
   建信中債1-3年政金債指數A 2024/02/08 1.0103 1.0103 0.03% -- 0.97% --
   建信中債1-3年政金債指數C 2024/02/08 1.0109 1.0109 0.03% -- 1.03% --
   建信開元惠享6個月持有期債券發起式A 2024/02/08 1.0010 1.0010 0.07% -- -- --
   建信開元惠享6個月持有期債券發起式C 2024/02/08 1.0001 1.0001 0.06% -- -- --
   建信穩定鑫利債券D 2023/12/18 1.0481 1.0481 0.00% -- -- --
   建信開元瑞享3個月持有期債券A 2024/02/08 1.0002 1.0002 0.01% -- -- --
   建信開元瑞享3個月持有期債券C 2024/02/08 1.0002 1.0002 0.01% -- -- --
   建信寧遠90天持有期債券C -- -- -- -- -- -- --
   建信寧遠90天持有期債券A -- -- -- -- -- -- --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信納斯達克100指數(QDII)A人民幣 2024/02/07 2.2349 2.2349 1.06% 46.76% 15.13% 1.6% 0.64%起
   建信新興市場混合(QDII)A 2024/02/07 0.879 0.879 1.38% -0.23% 13.11% 1.6% 0.64%起
   建信富時100指數(QDII)A美元現匯 2024/02/07 0.1450 0.1450 -0.34% 2.31% 6.47% --
   建信富時100指數(QDII)C美元現匯 2024/02/07 0.1433 0.1433 -0.35% 1.90% 6.32% --
   建信富時100指數(QDII)A人民幣 2024/02/07 1.0301 1.0621 -0.38% 7.81% 5.32% 1.6% 0.64%起
   建信富時100指數(QDII)C人民幣 2024/02/07 1.0183 1.0183 -0.40% 7.38% 5.21% --
   建信納斯達克100指數(QDII)C人民幣 2024/02/07 2.1797 2.1797 1.07% 46.35% 15.04% --
   建信納斯達克100指數基金(QDII)A美元現匯 2024/02/07 0.3146 0.3146 1.12% 39.28% 16.39% --
   建信納斯達克100指數(QDII)C美元現匯 2024/02/07 0.3068 0.3068 1.12% 38.88% 16.30% --
   建信恒生科技指數發起(QDII)A 2024/02/08 0.9532 0.9532 -0.62% -30.30% -22.54% --
   建信恒生科技指數發起(QDII)C 2024/02/08 0.9490 0.9490 -0.62% -30.52% -22.60% --
   建信新興市場混合(QDII)C 2024/02/07 0.875 0.875 1.27% -- 12.88% --
   基金名稱 凈值日期 萬份收益 七日年化收益率 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信天添益貨幣A 2024/02/18 0.5993 2.210% 2.25% 0.57% --
   建信現金添益貨幣A 2024/02/18 0.5801 2.127% 2.15% 0.54% --
   建信貨幣A 2024/02/18 0.5494 2.020% 2.01% 0.52% 0% 0.6%起
   建信貨幣B 2024/02/18 0.6150 2.265% 2.26% 0.58% 0% 0.6%起
   建信現金添利貨幣A 2024/02/18 0.5558 1.992% 1.95% 0.50% 0% 0%起
   建信現金添利貨幣B 2024/02/18 0.5940 2.134% 2.10% 0.53% 0% 0%起
   建信嘉薪寶貨幣A 2024/02/18 0.5386 1.986% 2.01% 0.52% 0% 0%起
   建信嘉薪寶貨幣B 2024/02/18 0.6042 2.230% 2.26% 0.58% 0% 0%起
   建信現金增利貨幣A 2024/02/18 0.5858 2.108% 2.14% 0.53% 0% 0%起
   建信現金添益貨幣H 2024/02/18 百份收益0.5145 1.883% 1.91% 0.48% --
   建信天添益貨幣B 2024/02/18 0.5337 1.966% 1.99% 0.51% --
   建信天添益貨幣C 2024/02/18 0.5993 2.210% 2.25% 0.57% --
   建信現金增利貨幣B 2024/02/18 0.6241 2.251% 2.28% 0.57% --
   建信現金添益貨幣C 2024/02/18 0.5145 1.883% 1.91% 0.48% --
   建信現金添利貨幣C 2024/02/18 0.5306 1.889% -- 0.48% --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信福澤安泰混合(FOF) A 2024/02/07 1.1744 1.1744 0.09% -6.20% -3.92% --
   建信優享穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 2024/02/06 0.9856 1.1323 0.48% -7.29% -3.54% --
   建信福澤裕泰混合(FOF)A 2024/02/07 1.0302 1.0302 1.41% -22.43% -11.44% --
   建信福澤裕泰混合(FOF)C 2024/02/07 0.9989 0.9989 1.40% -22.74% -11.53% --
   建信普澤養老目標日期2040三年持有混合(FOF)A 2024/02/06 0.7885 0.7885 2.26% -14.97% -7.01% --
   建信龍祥穩進6個月持有期混合(FOF)A 2024/02/06 0.9166 0.9166 0.61% -7.43% -4.65% --
   建信龍祥穩進6個月持有期混合(FOF)C 2024/02/06 0.9106 0.9106 0.61% -7.70% -4.72% --
   建信優享平衡養老目標三年持有期混合發起(FOF)A 2024/02/06 0.8695 0.8695 1.12% -12.63% -4.87% --
   建信福澤安泰混合(FOF) C 2024/02/07 1.1712 1.1712 0.09% -6.35% -3.97% --
   建信普澤養老目標日期2050五年持有期混合發起(FOF) 2024/02/06 0.7849 0.7849 1.49% -18.77% -8.90% --
   建信優享進取養老目標五年持有期混合發起(FOF) 2024/02/06 0.8669 0.8669 1.24% -17.05% -4.04% --
   建信普澤養老目標日期2040三年持有混合(FOF)Y 2024/02/06 0.7934 0.7934 2.26% -14.53% -6.88% --
   建信優享穩健養老目標一年持有混合(FOF)Y 2024/02/06 0.9889 0.9959 0.48% -7.04% -3.49% --
   建信添福悠享穩健養老目標一年持有債券(FOF) 2024/02/06 1.0068 1.0068 0.18% -- 0.09% --
   建信優享平衡養老目標三年持有期混合發起(FOF)Y 2024/02/06 0.8716 0.8716 1.11% -- -4.77% --
   建信優享進取養老目標五年持有期混合發起(FOF)Y 2024/02/06 0.8684 0.8684 1.25% -- -- --
   建信添福悠享穩健養老目標一年持有債券(FOF) Y 2024/02/06 1.0070 1.0070 0.17% -- -- --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信能源化工期貨ETF 2024/02/08 1.6508 1.6508 0.52% 6.47% 0.60% --
   建信上海金ETF 2024/02/08 4.6819 1.1126 0.25% 14.33% 1.23% --
   建信上海金ETF聯接A 2024/02/08 1.1570 1.1570 0.24% 13.90% 1.20% --
   建信上海金ETF聯接C 2024/02/08 1.1409 1.1409 0.24% 13.46% 1.10% --
   建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接C 2024/02/08 0.7936 0.7936 0.47% -9.22% -2.19% --
   建信易盛鄭商所能源化工期貨ETF聯接A 2024/02/08 0.8043 0.8043 0.46% -8.85% -2.08% --
   基金名稱 凈值日期 單位凈值 累計凈值 日漲跌 近一年收益率 近三月收益率 優惠申購費 加入關注 申購
   建信中關村產業園REIT -- -- -- -- -- -- --
   數據來源:銀河證券
   工具箱
   公司概況
   開戶指南
   交易指南
   熱點問題
   業務規則
   在線客服
   下載中心
   ? ? 工信部備案圖片 ? ? ? ? 中國證監會 ? ? ? ? 中國證券投資基金業協會 ? ?
   投資者權益須知 | 人員信息公示 | 風險提示 | 免責聲明 | 聯系我們 | 誠聘英才
   地址:北京市西城區金融大街7號英藍國際金融中心16層 郵編:100033 京ICP備06004599號-1

   京公網安備 11010202008636號

   客服電話:400-81-95533 客服傳真:010-66228001 客服郵箱:service@ccbfund.cn
   建信基金管理有限責任公司 版權所有 網址:http://www.vvboger.com 本網站已支持IPv6
   97人妻免费公开视频在线看|午夜福利在线观看永久视频|中文字幕精品无码中文|久久久精品亚洲二区 一级亚洲精品视频在线 国产精品久久香蕉免费 亚洲欧美日韩中文加勒比 国内综合视频一区二区三区 亚洲AV综合一区二区 精品国产一区二区三区无码 二级成人片手机免费看 人人澡人人爽 人妻斩

   <p id="txqqv"></p>

   <acronym id="txqqv"><label id="txqqv"></label></acronym>
   <p id="txqqv"><del id="txqqv"><xmp id="txqqv"></xmp></del></p>
    <tr id="txqqv"><label id="txqqv"></label></tr>
    <td id="txqqv"><ruby id="txqqv"></ruby></td>
   1. <td id="txqqv"><ruby id="txqqv"></ruby></td>